Kişisel Verilerin Korunması

Kredi Müşterilerimiz İçin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla kredi verilmesi işlemlerine ilişkin olarak TURK Finansman A.Ş. (“Şirket”) ve söz konusu işlemlerin bilgi sistemi altyapısının sağlanmasına bağlı olarak veri işleyen sıfatıyla TURK Finansal Teknoloji A.Ş. tarafından aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

İşlenen Kişisel Verileriniz

TURK Finansman A.Ş., doğrudan sizin tarafınızdan paylaşılan ve sizin hakkınızda farklı kaynaklardan toplanan verilerinizi işlemektedir. Kimlik verisi ve iletişim verisi gibi verileriniz sözleşmenin kurulması ve kimlik tespitinizin yapılması gibi sebeplerle sizin tarafınızca sağlanırken, kredi kullandırım kararının alınması için Risk Merkezi Kredi Kayıt Bürosu (KKB) nezdinde yapılan sorgulamalardan elde edilen finansal bilgi veriniz, çerez (cookie) verileri gibi veriler ise farklı kaynaklardan toplanan verilerinizdir. Bu örnekleme haricinde işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki şekildedir:

 • İletişim ve kimlik verileri; İsim, doğum tarihi, unvan, meslek, cinsiyet, fatura ve teslimat adresi, e-posta adresi, cep telefonu numarası, uyruk, yaş, gelir verileri, çalışma ve çalışma geçmişi, SGK hizmet dökümü, maaş bordrosu( gerekli görülmesi halinde), ses kayıtları, sizin ve kimlik kartınızın fotoğrafı.
 • Mallar/hizmetler hakkında veriler; Satın aldığınız veya sipariş ettiğiniz mallar/hizmetlerle ilgili ürün türü veya teslimat takip numarası gibi ayrıntılar.
 • Mali durumunuzla ilgili veriler- Örneğin, geliriniz, kredileriniz, geçmiş ödeme performanısınız ve önceki kredi onaylarınız hakkında bilgiler.
 • Kredi ödeme bilgileri - Kredi ve banka kartı bilgileri (kart numarası, son kullanma tarihi ve CVV kodu), banka hesap numarası, banka adı.
 • TURK Finansman A.Ş. çağrı merkezi ile olan bağlantılarınız kaynaklı veriler- Kayıtlı telefon görüşmeleri, sohbet konuşmaları ve e-posta yazışmaları.
 • Özel nitelikli kişisel veriler - Özel nitelikli kişisel veriler, dini inançları, siyasi veya felsefi görüşleri, sendika üyeliğini ortaya çıkaran veya sağlık, cinsel yaşam veya cinsel yönelim ile ilgili bilgilerin yanı sıra biyometrik veriler oluşturan verilerdir, kimlik kartında yer alan bilgiler neticesinde bu verileri öğrenmekteyiz.
Kişisel Verileri İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ,“ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’ hukuki sebeplerine dayalı olarak,

 • Finansman kuruluşu sıfatıyla sunulan her türlü ürün ve hizmette kullanılması,
 • Bizimle irtibata geçtiğinizde ve hizmetlerimizi kullandığınızda kimliğinizi doğrulamak,
 • Sizinle müşterimiz olarak irtibata geçmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek,
 • İş süreçlerinin ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Finansal durumunuz tespit edilmesi ve bu konuda size bilgi verilmesi,
 • Kredi riskinin ölçülmesi ve dolandırıcılığın önlenmesi,
 • Borç sorgulama hizmetlerinin kullanması(Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne bağlı Kredi Kayıt Bürosu’ndan hakkınızda sorgulama yapılması),
 • Şirket nezdinde yapılan veya aracılık ettiği işlemlerde işlem yapılmadan önce işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerinin tespit edilmesi,
 • BDDK ve MASAK gibi bilgi verme yükümlülüğümüz olan kamu kurumlarınca istenilen bilgilerin 10 yıl süreyle saklanması, raporlanması ve bu kurumların bilgilendirilmesi
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi,
 • Denetim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Hukuki süreçlerin takibi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Finans, muhasebe ve/veya faturalandırmaya ilişkin süreçlerin takibi,

amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü

Kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel olması için gerekli tedbirler alınarak, belirli, açık ve meşru amaçlar ile, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere toplanmakta ve işlenmektedir. Bu kapsamda verilerinizi aşağıdaki şekillerde toplamaktayız:

 • Şirket internet siteleri üzerinden iletişim formu/kampanya formu/başvuru formu ile,
 • Şirket’in çağrı merkezi vasıtasıyla toplanarak otomatik veya telefon kaydı alınması ile,
 • Kredi Kayıt Bürosu aracılığıyla finansal durum sorgulaması ile,
 • İş ortağı olan çevrimiçi alışveriş platformları aracılığıyla,
 • Sözleşmenin imzalanması amacıyla iş ortağı kargo firması aracılığıyla,

toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kullanmak istediğiniz hizmetlerimizden kaynaklı olarak verilerinizin TURK Finansman A.Ş. tarafından TURK Finansal Teknoloji A.Ş. ve finansal grubun bir parçası olarak TURK Elektronik Para A.Ş. ile; hizmet kontrolünün sağlanması için Üye İşyerleri ile bunlara ek olarak verilerinizi güvenli şekilde depolamak, yasal zorunluluğumuz gereği dolandırıcılığın önlenmesi, kredi risk analizinin yapılması gibi nedenlerle belirli üçüncü taraflarla paylaşılması gerekebilir. Bu kapsamda kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ,“ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’ hukuki sebeplerine dayalı olarak aşağıdaki kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir:

 • 6361 sayılı Kanun ve ona bağlı diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara;
 • BDDK ve MASAK ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kamu tüzel kişilerine,
 • MASAK mevzuatı gereği grup şirketlerimize,
 • Doğrudan/dolaylı yurt içi iştiraklerimize,
 • Talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine,
 • Reklam öncesi ve sonrası, lansman öncesi ve sonrası yapılan araştırmalar kapsamında ve bu amaçla ilgili kişinin açık rızası alınması şartıyla Şirket tarafından bu iş için hizmet veren üçüncü kişilere,
 • Yasal yükümlülüğümüz gereği Kredi Kayıt Bürosu’na,
 • Şirket tarafından mal ve hizmetlerin pazarlanması amaçlı gönderilmiş/gönderilecek olan ticari elektronik iletiler kapsamında alınması gerekli olan izinlerin; güvenli bir ortamda saklanması, alıcılar tarafından onay ve ret bildirimlerinin yapılabilmesi, şikâyet hakkının kullanılabilmesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iştiraki olan İleti Yönetim Sistemi’ne.
Veri Sahibi Olarak Başvuru Hakkınız

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi gereği; kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı kapsamındaki taleplerinizi, kimliğinizi tanımlayan bilgilerle birlikte “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre 0871093652100001 No’lu TURK Finansman A.Ş.’nin Ünalan Mahallesi Derem Sokak A No:9/2 İç Kapı No:2 Üsküdar/İstanbul adresine yazılı olarak, elektronik posta üzerinden kimlik doğrulamanız yapılarak bilgi@turkfinansman.com.tr e-posta adresine veya kayıtlı elektronik posta aracılığıyla turkfinansman@hs01.kep.tr adresine iletebilirsiniz.