Kişisel Verilerin Korunması

Kredi Müşterilerimiz İçin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Turk Finansman A.Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Müşterilere ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, finansman şirketi sıfatıyla sunulan her türlü ürün ve hizmette kullanılması, Şirket nezdinde yapılan veya aracılık ettiği işlemlerde işlem yapılmadan önce işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerinin tespit edilmesi, işlem sahibinin Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, BDDK, TCMB ve MASAK gibi bilgi verme yükümlülüğümüz olan kamu kurumlarınca istenilen bilgilerin saklanması, raporlanması ve bu kurumların bilgilendirilmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” veya “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “ hukuki sebebine dayanarak başvuru formu doldurulması, telefon görüşmesi suretiyle fiziki ve elektronik ortamda toplanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Müşterilere ilişkin kişisel veriler, 6163 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; BDDK, MASAK, TCMB ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı ve yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz; finansman faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi/yurtdışı iş ortaklarımız, yetki vermiş olduğumuz Turk Finansman A.Ş. nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilciler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları, vergi ve benzeri danışmanlar, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişiler, kurum ve kuruluşlar ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ve bunlarla sınırlı olmaksızın hizmetlerin sunulabilmesi için paylaşımın gerekli olduğu diğer yurtiçi/yurtdışı kişi ve kuruluşlar, Turk Finansman Para A.Ş.’nin sözleşme imzaladığı program ortaklarına, ortak marka çalışması yaptığı üçüncü kişilere ve onların işbirliği içinde olduğu üçüncü kişiler ve tüm resmi merciler ile yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda paylaşılabilecektir. Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgil​i kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre 0871093652100001 No’lu ​Turk Finansman A.Ş.’nin ​Ünalan Mahallesi Derem Sokak A No:9/2 İç Kapı No:2 Üsküdar/Ankara ​adresine yazılı olarak, elektronik posta üzerinden bilgi@turkfinansman.com.tr ​e-posta adresine veya kayıtlı elektronik posta aracılığıyla turkfinansman@hs01.kep.tr​ adresine iletebilirsin​iz.

Mail Listesi
e-bülten